~whma nwñVH$mb`

~whma Ho$ _w§er g¡æ`X gÐ-CX²-{XZ, {Obm dX©dmZ, npíM_ ~§Jmb Ûmam ~whma nwñVH$mb` H$s Ztd aIr JB© & do _w{e©Xm~mX Ho$ Z~md _ra O\$a Ho$ _ra _w§er Wo & CÝhmo§Zo bmS>© dmaoZ hopñQ>½g Ho$ _w§er Ho$ ê$n _| ^r H$m_ {H$`m & do à{gÕ Obm{b`mh _Xagm(1775) Ho$ g§ñWmnH$ Wo VWm Obm{b`mh nwñVH$mb` _Xagm go g§~§{YV Wo & CZHo$ _hmZ nm¡Ì Omo _w§er g¡æ`X gÐ-CX²-{XZ Eh_X (1843-1905) go ^r OmZo OmVo h¢, EH$ ~hþV ~‹S>o {dÚmZ Wo VWm CÝhm|Zo ~whma nwñVH$mb`, {Ogo nhbo Obm{b`mh nwñVH$mb` go OmZm OmVm Wm, do|§ nmÊSw>{b{n`m| VWm _w{ÐV nwñVH$m| _| ~‹T>moVar H$m H$m_ àma§^ {H$`m & Bg_| Aa~r Ho$ 468, Am¡a n{g©`Z 483 nmÊSw>{b{n`m§, VWm 940 Aa~r, 400 n{g©`Z Am¡a 140 CXy© nwñVH$m| H$s ~‹T>moVar hþB© & g¡æ`X gÐ-CX²-{XZ Eh_X MmhVo Wo {H$ ^{dî` Ho$ Aa~r VWm n{g©`Z Ho$ g^r {dÚmZm| Ho$ {bE `h nwñVH$mb` Cn`moJr hm| & Bg{bE CÝhm|Zo Bg nwñVH$mb` H$mo 19040 _| ^maV gaH$ma H$mo EH$ g_PmoVm Ho$ AZwgma Xo {X`m & Cg_| EH$ eV© `h Wr {H$ Bgo ~whma nwñVH$mb` H$hm Om`oJm &

 

emhZm_m go {MÌ

 

~whma nwñVH$mb` Ho$ Hw$N> Xwb©^ H$m`©
Bg nwñVH$mb` _| H$B© nmÊSw>{b{n`m§ H$m\$s amoMH$ h¡§ & CZ_| Hw$N> h¡ … {hñQ´>r Am°\$ hoaQ , {hOam N>R>r eVmìXr Ho$ àma§^ Ho$ gwì`dpñWV g¥{ï> dU©Z H$m`©, VwH$mÝV VWm YÝX-emó Ho$ H$m`© {OgH$s Ho$db VrZ AÝ` à{V`m§ dV©_mZ _| Xw{Z`m§ _| CnbìY h¡§§ & BgHo$ A{V[aº$ n{g©`Z H${d _m{H$Z H$m{g_ {\$aXm¡gr (933-10200) H$m à{gÕ _hmH$mì` "ehZm_m' O¡go _hËdnyU© nw§{W ^r h¡ & nydm£Va AV§H¥$V EH$ ~hþV hr AmH$f©H$ Z_yZm {Og_| g§nÞ {MÌmË_H$ {MÌ bm{bË` ZñV{bH$ _|§ {bIm h¡ &

 

 

emhZm_m H$m erf©H$ n¥ð>

 emhZm_m H$m EH$ {MÌ
 

| Amdmg | B{Vhmg | g§J«h | A§J«oOr Am¡a {dXoer g§J«h | Xwb©^ Ed§ AÝ` g§J«h |
|
g§ajU | AmYw{ZH$sH$aU | àemgZ | àH$meZ | godm Ed§ gXñ`Vm |
| àH$meH$m| Ho$ {bE | g_mMma Ed§ KQ>ZmE§ | Cn`moJr gyMZm | g§nH$© gyÌ | English Version |

gmB~a E{Z_o{Q´>Šg àmBdoQ> {b{_Q>oS>, H$mobH$mVm (H$bH$Îmm), ^maV ×mam gmBQ> {Z{_©V Ed§ EH${ÌV