g§J«h A§J«oOr | {dXoer ^mfmE | nyd© E{e`mB© ^mfmE § | O_©Z ^mfm | amo_m§g ^mfm | ñbmdmo{ZH$ ^mfm | npíM_r E{e`mB© VWm A\«$rH$s ^mfm |

 

A§J«oOr ^mfm g§J«h

amï´>r` nwñVH mb` _| A§J«oOr ^mfm H$m EH$ AZ_mob g§J«h h¡ Š`m|{H$ H$bH$Îmm npãbH$ bm`~o«ar Ho$ gmW-gmW Bånr[a`mb bm`~o«ar H$m ^r ì`dpñWV g§J«h {dH$mg Bg_| g_m`m J`m h¡ & 1848 0 Ho$ Xm¡amZ `h à`mg {dXoer AÜ``Z g§ñWmZm| Ûmam Omar nÌ-n{ÌH$mAm| H$s àm{á Ho$ {b`o {H$`m J`m Wm & Cg g_` _hËdnyU© J«ÝWmo H$mo ~‹S>r g§»`m _| IarX H$s JB© Wr, hëHo$ gm{hË` H$s Anojm AmO H$b ^r `hr Zr{V Omar aIr JB© h¡ &

dÎm©_mZ _| nwñVH mb` _| A§J«oOr nwñVH m| H$m EH$ g§nÞ g§J«h h¡ VWm AÝ` nR>Z gm_J«r g^r ^mfmAm| _| ^r àm`… h¡ & Bg_| _mZ{dH$s, {~«{Q>e VWm ^maVr` B{Vhmg Ed§ gm{hË` H$m ~ohX g§nÞ g§J«h h¡ &

 

noÝQ>moJ«{\$`m, ES>_ÝS> \«$B© Ûmam & AJ«oOr H$s nwamZr nwñVH$mo _o§ go EH$ h¢ &

 

{dXoer ^mfm g§J«h

amï´>r` nwñVH mb` H$m EH$ CÔoí` ^maV na {díd _| {H$gr ^r ^mfm _| àH$m{eV g^r nwñVH m| H$m g§J«h H$aZm h¡ & gmW hr gmW Xoe Ho$ Cn`moJ Ho$ {bE {d{^Þ ^mfmAm| H$s nR>Zr` gm_{J«`m§| H$m AÀN>m g§H$bZ ^r `h H$a ahr h¡ &

Bånr[a`mb bm`~o«ar§| _| Aa~r VWm n{g©`Z H$m`m} VWm Hw$N> {dXoer ^mfm H$s nwñVH m| H$m EH$ AÀN>m g§J«h Wm & 1985 0 _| `yamonr` ^mfm à^mJ H$m nwZJ©R>Z {H$`m J`m Wm VWm n§mM n¥WH$ à^mJ ^r J{R>V {H$`o J`o Wo & do h¢… nyd© E{e`mB© ^mfm à^mJ, O_©Z ^mfm à^mJ, amo_m§g ^mfm à^mJ, ñbmdmo{ZH$ ^mfm à^mJ,npíM_r E{e`mB© VWm A\«$rH$s ^mfm à^mJ &

{dXoer ^mfm H$m`m} H$mo H«$`, Cnhma VWm {d{Z_` Ho$ Ûmam _w»` én go àmá {H$`m OmVm h¡ & Cn`w©º$ g^r ^mfm à^mJmo H$m g§J«h {dH$mg, g§J«h ì`dñWmnZ VWm gyMZm àgma Ho$ {bE CÎmaXm`r h¡ {Ogo g§~§{YV ^mfm Ho$ nmR>H$m| H$mo CnbãY H$amB© OmVr h¡ & do ñd`§ AnZm nwñVH-^§S>ma H$m ^r aI-aImd H$aVo h¡ VWm nmR>H$m| H$mo nR>Z gw{dYmE§ CnbãY H$amVo h¢ &

 

nyd© E{e`mB© ^mfm g§J«h

EH$ n¥WH$ {d^mJ H$m JR>Z MrZr VWm nydu E{e`mB© ^mfm Ho$ nwñVH m| H$m g§J«h, g§gmYZ VWm g§ajU Ho$ {bE {H$`m J`m & dÎm©_mZ _| MrZr Ho$ 15,000 g§J«h VWm OmnmZr, H$mo[a`mB©, {Vã~Vr, Zonmbr VWm WmB© ^mfm _| àË`oH$ Ho$ EH$-EH$ hOma g§J«h h¡§ &

 

O_©Z ^mfm g§J«h

nwñVH mb` _| O_©Z ^mfm H$m JR>Z 1985 0 _| O_©Z ^mfm H$s gm_{J«`m§| H$s àm{á, g§gmYZ, nwñVH -^§S>ma VWm Cn`moJH$Îmm©Am| H$mo BZ nwñVH m| H$s Amny{V© Ho$ {bE {H$`m J`m & Bg à^mJ _| O_©Z, S>M,Zm¡ado, ñdr{S>e ^mfm H$s nwñVH|$ h¡ bo{H$Z O_©Z ^mfm H$r nwñVH| g~go A{YH$ h¢ & Bg à^mJ H$m O_©Z ^mfm ~mobZo dmbo gmV Xoemo Ho$ gmW {d{Z_` g§~§Y h¡ &

~{b©Za Á`yQy>§J, g_mMma-nÌ Omo nydu O_©Zr go àH$m{eV hmoVr Wr, Bg g§J«h _| CnbãY h¢ &

 

^maVr` H${dVm H$s nwñVH$ H$m O_©Z ^mfm _o§ AZwdmX

 

amo_m§g ^mfm g§J«h

amo_m§g ^mfm à^mJ Ho$ gmW AÝ` {dXoer ^mfm à^mJ 1985 0 _| ApñVËd _| Am`m & `Ú{n BgHo$ g§J«h _| amo_m§g ^mfmAm| Ho$ g_yh _| nwñVH| VWm AÝ` gm_{J«`m§ gå_m{hV h¢ {OZ_| \«|$M ^mfm H$s nwñVH m| H$r g§»`m g~go A{YH$ h¡§ Omo bJ^J 5,000 h¢ & BQ>m{b`Z VWm ñno{Ze _| Hw$N> hr nwñVH|$ VWm bJ^J 2000 amo_mZ nwñVH| BgHo$ g§J«h _| CnbãY h¢ &

 

ñbmdmo{ZH$ ^mfm g§J«h

ñbmdmo{ZH$ ^mfm g§J«h _| gmo{d`V `y{Z`Z, nmob¢S>, ~wëJo[a`Z, MoH$moñbmdm{H$`Z, `wJmoñbm{d`Z H$s ^mfmE§ AÝV{Z©{hV h¡§ & `h 2828 ^mfmAm| H$s nR>Z gm_{J«`m| H$mo {Zînm[XV H$aVm h¡ & bo{H$Z g~go ~‹S>m g§J«h égr ^mfm H$m h¡ & dV©_mZ _| Bg à^mJ _| 65,000 nwñVH| h¡ &

 

npíM_r E{e`mB© VWm A\«$sH$s ^mfm g§J«h

~whma nwñVH mb` H$mo npíM_r E{e`mB© VWm A\«$rH$s ^mfm g§J«h _| Kyar Ho$ ê$n _| XoIm Om gH$Vm h¡ & {\$a ^r Bg à^mJ _| AÝ` npíM_r E{e`mB© ^mfmAmo§ Ho$ g§wXa g§J«h h¡, O¡go {H$ ho~«y VWm A_{‡H$ & nwñVH$m| H$s g~go A{YH$ g§»`m n{g©`Z VWm Aa~r ^mfmAm| H$s nwñVH m| H$s h¡ & AZw_mZV… BgHo$ g§J«h _| 12,000 Aa~r VWm 12,000 n{g©`Z ^mfm H$s nwñVH| h¢ & BgHo$ g§J«h _| {dJV ^maVr` boIH$mo§ Ûmam V¡`ma Ed§ g§H${bV eãXH$moe VWm \$moQ>© {d{b`_ H$m°boO VWm Cº$ H$m°boO go Ow‹S>o `wamo{n`Z _yb {dÛmZm| Ûmam g§nm{XV g§J«h h¢ & Bg à^mJ _| 19 dt eVmãXr _| ~§Jmb E{e`m{Q>H$ gmogmBQ>r H$m "{~pãb`moWoH$m B§{S>H$m' Ho$ A§VJ©V àH$m{eV Eo{Vhm{gH$ H$m`m} H$s EH$ d¥hX g§»`m h¡ &
Aa~r VWm n{g©`Z nwñVH|$ Ed§ nmÊSw>{b{n`m| H$s d¥hX g§»`m H$mo gga AãXwa a{h_ g§J«h, {hXm`Z hþg¡Z g§J«h, OmH$[a`m g§J«h VWm B_m_~mam g§J«h _| XoIm Om gH$Vm h¡ & `hm§ VH$ {H$ OXwZmW gaH$ma g§J«h _| ^r
200 n{g©`Z nmÊSw>{b{n`m§ h¢ & nmÊSw>{b{n`m| H$m `h g§J«h CÎma _wJb H$mb (1659-1837) VWm ^maV _| {~«{Q>e gm_«mÁ` Ho$ àma§^ Ho$ dU©Z go g_¥Õ h¡ &

 

_hmË`m_ EH$mXgr Zm_H$ nmÝSw>{b{n go {b`m J`m EH$ a§JrZ n¥ð> &

| Amdmg | B{Vhmg | g§J«h | A§J«oOr Am¡a {dXoer g§J«h | Xwb©^ Ed§ AÝ` g§J«h |
|
g§ajU | AmYw{ZH$sH$aU | àemgZ | àH$meZ | godm Ed§ gXñ`Vm |
| àH$meH$m| Ho$ {bE | g_mMma Ed§ KQ>ZmE§ | Cn`moJr gyMZm | g§nH$© gyÌ | English Version |

gmB~a E{Z_o{Q´>Šg àmBdoQ> {b{_Q>oS>, H$mobH$mVm (H$bH$Îmm), ^maV ×mam gmBQ> {Z{_©V Ed§ EH${ÌV