dmMZmb` {Z`_dbr
 1. dmMZmb` g^r H$m`© - {Xdgm| H$mo nydm©h²Z 9.00 ~Oo go Anamh²Z 8.00 ~Oo VH$ Am¡a e{Zdma, a{ddma Ed§ nwñVH$mb` Ûmam A{Ygy{MV AÝ` Nw>{Å>`mo § Ho$ {XZ nydm©h²Z 9.30 ~Oo go Anamh²Z 6.00 ~Oo VH$ Iwbm ahoJm & (i) ñdmYrZVm {Xdg, (ii) JUV§Ì {Xdg, (iii) _hmË_m Jm§Yr O`ÝVr Am¡a AÝ` {deof Nw>{Å>`m| Ho$ {XZ, `{X hm|, dmMZmb` gånyU© ê$n go ~§X ahoJm &
 2. dmMZmb` _| do g^r bmoJ {Z…ewëH$ àdoe nm gH|$Jo {OZH$m Am`w 18 df© go H$_ Zhr h¡ Am¡a {OZHo$ nmg dmMZmb` gXñ`Vm H$mS>© h¡ & Amdí`H$ hmoZo na AmdoXH$ H$s Am`w H$m à_mU - nÌ àñVwV H$aZm hmoJm &
 3.

{ZYm©[aV \$m_© _| {d{YdV² nwñVH$mb` H$mo AmdoXZ H$aZo VWm Cn`wº$ ì`{º$ / ì`{º$`m| H$m g§X^© XoZo na gXñ`Vm H$mS>© Omar {H$`m OmVm h¡ & N>mÌm| Ho$ _m_bo _o§ CZHo$ H$mboO Ho$ àYmZmMm`© AWdm àmo\o$ga H$s g§ñVw{V Amdí`H$ hmo gH$Vr h¡ & VWm{n nwñVH$mb`, `{X C{MV g_Po, Vmo {H$gr AÝ` ì`{º$ H$s g§ñVw{V H$mo ^r ñdrH$ma H$a gH$Vm h¡ &

{Q>ßnUr> … -gXñ`Vm H$mS>© S>mH$ Ûmam Zht ^oOo Om`|Jo &

 4. gXñ`Vm H$mS>© AhñVmÝVaUr` h¡ Am¡a Omar hmoZo H$s VmarI go EH$ df© Ho$ {bE d¡Y hmoJm & H$mS>© Ho$ Imo OmZo na {ZYm©[aV \$m_© _o § AmdoXZ H$aZo Am¡a é0 3.00 (VrZ én`o) _mÌ ewëH$ ñdê$n O_m H$aZo na AZw{b{n gXñ`Vm H$mS>© Omar {H$`m Om gH$Vm h¡ & Imo`o hþE gXñ`Vm H$mS>© Ho$ AZw{MV Cn`moJ Ho$ {bE gXñ` hr CÎmaXm`r hmoJm & H$mS>© H$s d¡YVm - Ad{Y g_má hmoZo na ZdZrH$aU Ho$ {b`o {ZYm©[aV \$m_© _| nyn© {ddaU Ho$ gmW Z`o {gao go AmdoXZ H$aZm hmoJm &
 5. g§X^© ^mÌ Ho$ {b`o dmMZmb` H$m Cn`moJ H$aZo Ho$ BÀNw>H$ ì`{º$ H$mo ""AñWm`r H$mS>© '' {X`m Om`oJm Omo A{YH$V_ EH$ gámh H$s Ad{Y Ho$ {b`o _mÝ` hmoJm &
 6. gXñ`Vm H$mS>© àdoe - Ûma na {XImZm hmoJm Am¡a `{X Amdí`H$ hmo Vmo nwñVH$mb` H$m H$moB© ^r H$_©Mmar Bgo {XImZo Ho$ {b`o H$h gH$Vm h¡ &
 7. nmR>H$mo § H$mo ñ`m`r gXñ`Vm H$mS>© na Mma nwñVHo$ § Am¡a AñWm`r H$mS>© na Xmo nwñVHo$ § {ZJ©V H$s Om`|Jr & gmd{YH$ n{ÌH$m`m| Ho$ _m_bo _o§, A{YH$ go A{YH$ Mma g{OëX IÊS> `m EH$ df© Ho$ A{OëX A§H$ hr {ZJ©V {H$`o Om gH|$Jo &
 8. `{X H$moB© nmR>H$ EH$ go A{YH$ {XZ VH$ {H$gr nwñVH$ H$m Cn`moJ H$aZm Mmho, Vmo Eogr nwñVH$ A{YH$ EH$ gámh H$s Ad{Y Ho$ {bE ""n¥WH$² '' aIr Om gHo$Jr &
 9. H$moB© ^r ì`{º$ nwñVH$mb` H$s H$moB© nwñVH$ dmMZmb` ~mha go Zhr § bo Om gHo$Jm &
 10. {M{oV H$aZm {Z{fÕ h¡ &
 11. Eogo àH$meZ {OÝho gwajm H$s Ñ{ï> go AnZm d¥hXmH$ma AWdm ^§Jw[aV n¥ð>m| `m AÝ` {H$gr H$maU dmMZmb` _| AdbmoH$Z Ho$ {b`o Zhr § {X`m Om gH$Vm, CÝh| dmMZmb`m| Ho$ ghm`H$ nwñVH$mÜ`j AnZo {ddoH$mZwgma AZerbZmW§ CnbãY H$am gH$Vo h¡ § &
12.  {OZ àH$meZm| Ho$ H$mJO IwbZo Am¡a \$Q> OmZo H$m IVam hmo, CÝho§ n§I Ho$ ZrMo n‹T>Zm d{O©V h¡ &
13. N>mVm, N>‹S>r, nmg©b, ~¡J, _w{ÐV gm_J"r, OramŠg Ed§ J¡a - nwñVH$s` gm_{J"`m§ dmMZmb` _| Zht bo Om`r Om gH$Vr & CÝh| nwñVH$mb` Ho$ Ûma na pñWV H$mCÝQ>a na O_m H$aHo$ Q>moH$Z Adí` bo b| & ghm`H$ nwñH$VmÜ`j H$s {deof AZw_{V Ho$ {~Zm nmR>H$ AnZr {ZOr nwñVH|$ dmMZmb` _| Zhr bo Om gH$Vo &
14. `{X H$moB© ì`{º$ {H$gr nwñVH$ `m n{ÌH$m Ho$ n¥ð>m| H$mo {dH¥$V `m {H$gr àH$ma go j{VJ"ñV H$aVo hþE nm`m J`m Vmo Cgo j{Vny{V© H$aZr hmoJr Am¡a ^{dî` _| dmMZmb` H$m Cn`moJ H$aZo go Cgo d§{MV H$a {X`m Om`oJm &
15. `{X H$moB© nmR>H$ BZ {Z`_m| H$m C"§KZ `m {H$gr àH$ma H$s A^ÐVm `m ~mVMrV AWdm AÝ` {H$gr àH$ma Xygao nmR>H$m| H$mo ~mYm nh§þMmVo hþE nm`m J`m Vmo Cgo dmMZmb` go ~mha H$a {X`m Om`oJm Am¡a CgH$m H$mS>© OãV {H$`m Om gH$Vm h¡ &
16. dmMZmb` gXñ`Vm H$mS>© H$s d¡YVm Ad{Y _| `{X nmR>H$ H$m nVm ~Xb Om`o Vmo CgH$s gyMZm VËH$mb dmMZmb` ghm`H$ nwñVH$mÜ`j H$mo {X OmZr Mm{h`o &
17. `{X H$moB© nmR>H$ dmMZmb` H$mS>© H$s d¡YVm Ad{Y _| CgH$m Cn`moJ Z H$aZm Mmho Vmo H$mS>© ghm`H$ nwñVH$mÜ`j H$mo bm¡Q>m`m Om gH$Vm h¡ &

{Z`_ 3 H$s nmX - {Q>ßnUr> :

{ZåZ{b{IV ì`{º$ {~Zm {H$gr H$m g§X^© {X`o AnZm Zm_ go H$mS>© àmá H$a gH$Vo h¡ Am¡a Xygam| Ho$ {b`o ^r Bg àH$ma H$s g§ñVw{V H$a gH$Vo h¢ & kmVì` h¡ H$s Eogo g§ñVw{VH$Vm© Ho$db CÝhr Ho$ {b`o AnZr g§ñVw{V X| {OÝho § do ì`{º$JV ê$n go OmZVo hmo § … --

 1. gm§gX Ed§ {dYm`H$ &
2. H$bH$Îmm ZJa {ZJ_ Ho$ H$m¢{gba Ed§ EëS>a_¡Z Am¡a dhm§ Ho$ _w"` H$m`©H$mar nmf©X >&
3. {Obm ~moS>m] Ho$ gXñ` &
4. ZJa Am`wº$ &
5. A{Ydº$m Am¡a à{Vdº$m &
6. {díd{dÚmb`m| Ho$ A{YgXñ` &
7. _hm{dÚmb`m| Ho$ àYmZmMm`© Am¡a àÜ`mnH$ VWm {díd[dÚmb`m| Ho$ {ejH$ (Ho$db N>mÌm| Ho$ g§~§Y _o §) &
8. amOn{ÌV A{YH$mar &
9. Ad¡V{ZH$ _{OñQ´>Q> &
10. _mÝ`Vmàmá [dÚmb`m| Ho$ àYmZmÜ`mnH$ (Ho$db AnZo H$m`© H$aZo dmbo AÜ`mnH$m| Ho$ {b`o) &
11. à{V{ð>V nÌ - \${ÌH$mAm| Ho$ gånmXH$ &
12. n§OrH¥$V {M{H$ËgH$ &
13. "`m{V àmá \$_m} § Ho$ (à~§Y) {ZXoeH$ Am¡a n"~§YH$ (Ho$db AnZo H$_©Mm[a`m| Ho$ {b`o) &
14. amï´>r` nwñVH$mb` Ho$ Cƒ loUr Ho$ ñWm`r H$_©Mmar &
15. _mÝ`Vmàmá ì`mdgm{`H$ g§JR>Zm| Ho$ gXñ` &
16. _mÜ`{_H$ {ejm n[afX Ho$ gXñ` &

| Amdmg | B{Vhmg | g§J«h | A§J«oOr Am¡a {dXoer g§J«h | Xwb©^ Ed§ AÝ` g§J«h |
|
g§ajU | AmYw{ZH$sH$aU | àemgZ | àH$meZ | godm Ed§ gXñ`Vm |
| àH$meH$m| Ho$ {bE | g_mMma Ed§ KQ>ZmE§ | Cn`moJr gyMZm | g§nH$© gyÌ | English Version |

gmB~a E{Z_o{Q´>Šg àmBdoQ> {b{_Q>oS>, H$mobH$mVm (H$bH$Îmm), ^maV ×mam gmBQ> {Z{_©V Ed§ EH${ÌV